Algemene voorwaarden Houthandel Tavernier

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Algemeen

Consumenten

Artikel 3 – Aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd
Artikel 7 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
Artikel 8 – Verplichtingen van Houthandel Tavernier bij herroeping
Artikel 9 – Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 – Wijziging van de Voorwaarden

Niet-consumenten

Artikel 19 – Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
Artikel 20 – Prijs
Artikel 21 – Levertijd
Artikel 22 – Levering
Artikel 23 – Risico en eigendomsovergang
Artikel 24 – Vervoer
Artikel 25 – Afwijkende afspraken ten aanzien van levering, risico en vervoer
Artikel 26 – Afname en keuring
Artikel 27 – Reclames
Artikel 28 – Producteigenschappen
Artikel 29 – Beperking aansprakelijkheid
Artikel 30 – Overmacht
Artikel 31 – Betaling en zekerheid
Artikel 32 – Ontbinding
Artikel 33 – Weens Koopverdrag
Artikel 34 – Geschillen en toepasselijk recht

1. Definities

1.1 Afnemer: een Consument of Niet-consument;
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4 Dag: kalenderdag;
1.5 Dienst(en): door of namens een Leverancier dan wel Houthandel Tavernier uitgevoerde activiteit(en) voor de
Afnemer;
1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Houthandel Tavernier in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
1.9 Houthandel Tavernier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Houthandel Tavernier B.V.;
1.10 Omgeving: de website www.houtvlaanderen.be en iedere andere door Houthandel Tavernier aangewezen applicatie.
1.11 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen een Leverancier en een Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
1.12 Leverancier: een partij, niet zijnde Houthandel Tavernier, die na tussenkomst van Houthandel Tavernier, een Product levert aan de Afnemer;
1.13 Platform: de Omgeving waarop door een Leverancier Producten aan Afnemers worden aangeboden.
1.14 Product/(Producten): een goed, waaronder houtproducten, en/of een Dienst (of het meervoud daarvan);
1.15 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
1.16 Niet-consument: de persoon die handelt in de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.17 Technieken voor communicatie op afstand: middelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en een Leverancier dan wel Houthandel Tavernier gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
1.18 Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Houthandel Tavernier;
1.19 Weens Koopverdrag: Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken;
1.20 Zaken: voor de mens tastbare Producten.

2. Algemeen

2.1 Houthandel Tavernier is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68051557, met BTW nummer NL857281306B01 en is gevestigd te Sliedrecht (Nederland).
2.2 Houthandel Tavernier exploiteert een digitaal Platform waarop vraag naar en aanbod van Producten worden samengebracht. Houthandel Tavernier handelt daarbij uitsluitend als tussenpersoon voor de bij voornoemd digitaal platform aangesloten Leveranciers, en wel in naam en voor rekening van de betreffende Leverancier. De Afnemer sluit derhalve uitsluitend met een Leverancier een Overeenkomst op afstand. De volmacht van Houthandel Tavernier strekt in dat kader niet verder dan het bemiddelen bij het tot stand komen van een Overeenkomst op afstand.
2.3 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan een Leverancier tot verkoop en levering van Producten en aanverwante goederen en/of de levering van daarmee verband houdende diensten en op alle overeenkomsten met een Leverancier terzake zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Afnemer en Houthandel Tavernier.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door een Leverancier dan wel Houthandel Tavernier schriftelijk zijn aanvaard.
2.6 Artikelen 3 tot en met 18 van deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Consumenten. Artikelen 19 tot en met 34 van deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Niet-consumenten.

Consumenten

3. Aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier niet.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.4 De Afnemer erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen de Afnemer en een Leverancier (de derde partij die het Product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Houthandel Tavernier geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt.
3.5 Bij vragen en/of klachten over de door de Afnemer aangeschafte Producten van een Leverancier, dient de Afnemer zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Leverancier. De Afnemer erkent dat hij in deze gevallen geen beroep kan doen op Houthandel Tavernier en Houthandel Tavernier op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte Product.

4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Houthandel Tavernier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de Leverancier. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Houthandel Tavernier is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Houthandel Tavernier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Houthandel Tavernier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4 Houthandel Tavernier kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien er op grond van dit onderzoek goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te laten gaan, is Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5 Houthandel Tavernier zal uiterlijk bij levering van het Product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Houthandel Tavernier en een Leverancier waar de Consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
4.6 Houthandel Tavernier en een Leverancier mogen, mits de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.

5. Herroepingsrecht

Bij Zaken:
5.1 De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Houthandel Tavernier en de Leverancier mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
a. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
b. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.
Bij Diensten:
5.3 De Consument kan een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Houthandel Tavernier en een Leverancier mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.4 De in artikel 5.3 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde Bedenktijd voor Zaken en Diensten bij niet informeren over Herroepingsrecht:
5.5 Indien Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.
5.6 Indien Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

6. Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

6.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.2 De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
6.3 De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

7. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

7.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier.
7.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug aan een Leverancier, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Leverancier. Dit hoeft niet als de Leverancier heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
7.3 De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
7.5 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
7.6 Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de Dienst in een bepaalde mate of hoeveelheid aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument aan Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Leverancier is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7.7 De Consument draagt in het geval van herroeping geen kosten voor de uitvoering van Diensten in een bepaalde mate of hoeveelheid gedurende de Bedenktijd indien:
a. Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de Dienst tijdens de Bedenktijd heeft verzocht.
7.8 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

8. Verplichtingen van Houthandel Tavernier bij herroeping

8.1 Als Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
8.2 Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier aanbiedt het Product zelf af te halen, mogen zij wachten met terugbetalen tot één van hen het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.3 Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
8.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

9. Uitsluiting Herroepingsrecht

9.1 Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier kan de navolgende Producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
a. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Houthandel Tavernier geen invloed heeft en die zich binnen de Herroepingstermijn kunnen voordoen;
b. overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij Producten die door Houthandel Tavernier namens een Leverancier worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de Producten af te nemen;
c. dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de Dienst, maar alleen als:
1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
2. de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra de Leverancier de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
d. volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
e. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
f. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. De prijs

10.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
10.2 In afwijking van het vorige lid kan Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Houthandel Tavernier geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
10.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
10.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
10.5 De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief Btw.

11. Nakoming overeenkomst en extra garantie

11.1 De Leverancier staat er voor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificatie(s), aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien schriftelijk overeengekomen staat de Leverancier er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
11.2 Een door Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover de Leverancier kan doen gelden indien de Leverancier is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
11.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
11.4 De door de Leverancier te leveren Producten zijn veelal eerder verwerkt, bewerkt en/of gebruikt als bouwmaterialen en daardoor niet geschikt voor gebruik in constructie van gebouwen en overige bouwwerken. Houthandel Tavernier en een Leverancier zijn, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Leverancier dan wel Houthandel Tavernier, nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met gebruik van de door de Leverancier te leveren Producten in strijd met het bepaalde in dit artikel.
11.5 Door een Leverancier te leveren Producten zijn natuurproducten en daarin kunnen scheurvorming en/of noesten of vergelijkbare gebreken of oneffenhedenaanwezig zijn. Natuurproducten zijn bovendien gevoelig voor vocht en warmte en kunnen daardoor gaan ‘werken’. Dergelijke eigenschappen verontreiniging behoren tot de normale eigenschappen van een Product.
11.6 In de door de Leverancier te leveren Producten kunnen zich nog spijkers of vergelijkbare metalen voorwerpen bevinden en het is mogelijk dat de Producten verontreinigd zijn met bijvoorbeeld verf- en teerrestanten en/of vergelijkbare producten. Dergelijke restanten of verontreiniging behoren tot de normale eigenschappen van een Product.
11.7 Hoewel de Leverancier de nodige zorg en aandacht besteedt aan de selectie en het drogen van de door haar te leveren houtproducten, kunnen deze houtwormen (waaronder begrepen doch niet uitsluitend boktorren), insecten, schimmels, zwammen en ander ongedierte of andere organismen bevatten. Dergelijke organismen behoren tot de normale eigenschappen van een Product. De Leverancier adviseert daarom deze Producten daartegen preventief te behandelen.
11.8 De Leverancier en Houthandel Tavernier staan niet in voor kleur-, kwaliteit-, maat- en gewichtsafwijkingen van of in de door haar te leveren Producten. Deze afwijkingen behoren tot de normale eigenschappen van een Product.

12. Levering en uitvoering

12.1 Houthandel Tavernier en de Leverancier zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.
12.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier kenbaar heeft gemaakt.
12.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden is vermeld, zal een Leverancier geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
12.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
12.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij de Leverancier tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Houthandel Tavernier dan wel de Leverancier bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
13.1 De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
13.2 De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
13.3 De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als een Leverancier voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
13.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
13.5 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Duur:
13.6 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

14. Betaling

14.1 De Consument is de koopprijs van het via het Platform bij de Leverancier aangekochte Product verschuldigd aan Houthandel Tavernier en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan een Leverancier. Betaling door een Consument kan uitsluitend plaatsvinden aan Houthandel Tavernier.
14.2 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de Bedenktermijn, of bij het ontbreken van een Bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
14.2 Bij de verkoop van Producten aan Consumenten mag de Consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
14.3 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Houthandel Tavernier te melden.
14.4 Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en Houthandel Tavernier de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Houthandel Tavernier kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
14.5 De Leveranciers hebben onherroepelijk het recht aan Houthandel Tavernier verleend om in naam van de Leveranciers en met uitsluiting van de Leveranciers de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Consument en een Leverancier.

15. Klachtenregeling

15.1 De Leverancier beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Leverancier.
15.3 Bij de Leverancier ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Leverancier binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16. Geschillen

16.1 Op rechtsverhoudingen tussen Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier en een Consument waarop deze Voorwaarden betrekking hebben is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

17.1 Aanvullende dan wel van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

18. Wijziging van de Voorwaarden

18.1 Houthandel Tavernier behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen.
18.2 Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Niet-consumenten

19. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

19.1 Alle aanbiedingen op het Platform zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
19.2 De Afnemer erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen de Afnemer en een Leverancier (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Houthandel Tavernier geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra een Leverancier de bestelling heeft geaccepteerd.
19.3 Bij vragen en/of klachten over de door een Afnemer aangeschafte Producten van een Leverancier, dient een Afnemer zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Leverancier. De Afnemer erkent dat hij in deze gevallen geen beroep kan doen op Houthandel Tavernier en Houthandel Tavernier op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.
19.4 Een Leverancier is eerst dan gebonden aan haar aanbiedingen en aan door de Afnemer aan een Leverancier gegeven opdrachten, wanneer deze aanvaarding schriftelijk is bevestigd, dan wel naar oordeel van een Leverancier met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Een Leverancier is bovendien slechts gebonden zoals hij schriftelijk heeft aanvaard. Toezeggingen of afspraken door of met haar personeel, vertegenwoordigers, verkopers of (andere) tussenpersonen, verbinden een Leverancier niet dan nadat en in zoverre zij deze schriftelijk heeft aanvaard.
19.5 De Afnemer met wie eenmaal op deze Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Houthandel Tavernier dan wel Leveranciers.

20. Prijs

20.1 Door Houthandel Tavernier opgegeven of met Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier overeengekomen prijzen zijn, indien niet anders is aangegeven netto, derhalve onder meer inclusief Btw.
20.2 Indien een Leverancier verpakking, emballage, lading, vervoer, lossing, verzekering, installatie, montage en/of andere Diensten op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de Afnemer daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij een Leverancier gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
20.3 De door Houthandel Tavernier opgegeven of met haar dan wel een Leverancier overeenkomen prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs op het moment van de aanbieding of aanvaarding van een bestelling dan wel opdracht door een Leverancier. Indien de kostprijs nadien verhoging ondergaat is Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier gerechtigd een dienovereenkomstige prijsverhoging aan de Afnemer in rekening te brengen.

21. Levertijd

21.1 De met Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier overeengekomen data waarop en/of termijn waarbinnen door haar te verstrekken Producten worden geleverd gelden slechts bij benadering. Deze data en termijnen worden aldus niet als fatale data beschouwd en Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier is eerst dan in verzuim na ingebrekestelling door de Afnemer.
21.2 De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier beschikt over alle door de Afnemer te verstrekken bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Houthandel Tavernier is ontvangen of zekerheid voor betaling daarvan ten behoeve van Houthandel Tavernier is gesteld.
21.3 Overschrijding van deze data en/of termijnen geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De Afnemer is echter gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien en in zoverre een Leverancier de te leveren Producten niet binnen een met de Afnemer na bovenbedoelde overschrijding schriftelijk overeengekomen redelijke termijn alsnog geleverd heeft.

22. Levering

22.1 Behoudens de uitzondering vermeld in artikel 26.3 van deze Voorwaarden gelden door een Leverancier te leveren Producten als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de Afnemer de fabriek of het magazijn van een Leverancier of door haar ingeschakelde derden hebben verlaten.
22.2 Een Leverancier heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
22.3 Verpakkingsmateriaal wordt niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en het verpakkingsmateriaal voor rekening en risico van de Afnemer op een daartoe door een Leverancier aangewezen plaats retour wordt gezonden. Indien het verpakkingsmateriaal door een Leverancier wordt teruggenomen en indien voor verpakkingsmateriaal door een Leverancier kosten in rekening zijn gebracht, wordt de in rekening gebrachte en door de Afnemer betaalde prijs na ontvangst van het verpakkingsmateriaal aan de Afnemer terugbetaald mits het verpakkingsmateriaal onbeschadigd en in goede conditie is.
22.4 Leveringen geschieden volgens de door Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier op het Platform gehanteerde besteleenheden en hoeveelheden.

23. Risico en eigendomsovergang

23.1 Het risico voor de door een Leverancier te leveren Producten is voor de Afnemer vanaf het moment dat die Producten als geleverd gelden als bedoeld in artikel 22.1, artikel 25.1 of artikel 26.3 van deze Voorwaarden.
23.2 Behoudens indien een Leverancier met de Afnemer een “franco” levering als bedoeld in artikel 25.1 van deze Voorwaarden overeenkomt, geschieden lading, verzending of vervoer, lossing en verzekering van de te leveren Producten voor risico van de Afnemer, ook indien een Leverancier daar zelf voor zorgdraagt.
23.3 Alle door een Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van de betreffende Leverancier tot aan het moment van de algehele voldoening van al hetgeen Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier in verband met de onderliggende overeenkomsten en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de Afnemer te vorderen heeft, schade kosten en rente daaronder begrepen. De Afnemer komt geen retentierecht op die Producten toe.

24. Vervoer

24.1 Indien een Leverancier voor rekening en risico van de Afnemer de door een Leverancier te leveren Producten op een daartoe overeengekomen plaats bezorgt c.q. laat bezorgen, dan garandeert de Afnemer dat deze plaats over de weg of over het water goed bereikbaar en toegankelijk is.
24.2 Een Leverancier is volledig vrij in de keuze voor de wijze verzending of vervoer plaatsheeft. Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade in verband met de door een Leverancier gemaakte keuze voor de wijze van verzending of vervoer.

25. Afwijkende afspraken ten aanzien van levering, risico en vervoer

25.1 Indien een Leverancier in afwijking van het bepaalde in artikel 22.1 van deze Voorwaarden met de Afnemer overeenkomt “franco” te leveren, dan gelden door een Leverancier te leveren Producten als geleverd zodra zij ter beschikking staan van de Afnemer, klaar om gelost te worden, op de overeengekomen bestemming.

26. Afname en keuring

26.1 De Afnemer is gehouden zonder vertraging aan een eventueel overeengekomen keuring of beproeving mee te werken. Indien de Afnemer niet tijdig of op het overeengekomen tijdstip meewerkt aan de keuring of beproeving worden de te keuren of te beproeven Producten geacht door hem te zijn goedgekeurd.
26.2 De Afnemer is gehouden de Producten onmiddellijk af te nemen zodra de te leveren Producten voor vervoer of verzending gereed staan of, ingeval van een “franco” levering als bedoeld in artikel 25.1 van deze Voorwaarden, zodra de te leveren Producten ter beschikking staan van de Afnemer, klaar om te worden gelost.
26.3 Indien de Afnemer niet tijdig of op het overeengekomen tijdstip meewerkt aan keuring, beproeving of afname gelden de Producten in afwijking van het bepaalde in artikel 22.1 van deze Voorwaarden respectievelijk in afwijking van het bepaalde is artikel 25.1 van deze Voorwaarden als geleverd op het tijdstip dat keuring, beroeping of afname door Houthandel Tavernier mocht worden verlangd of verwacht.
26.4 Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier heeft jegens de Afnemer recht op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn van weigering van of vertraging in de keuring, beproeving of afname.
26.5 Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier zal gelegenheid worden gegeven om gebreken die bij keuring of beproeving aan het licht komen, te herstellen of anderszins de Afnemer tegemoet te komen, alvorens Producten als afgekeurd kunnen gelden.

27. Reclames

27.1 De Afnemer dient terzake van tekorten in bestelde hoeveelheden, afwijkingen van de vermelde specificatie(s) of uiterlijk waarneembare tekortkomingen (niet zijnde tekortkomingen als bedoeld in de artikelen 28.1 t/m 28.5 hieronder) onmiddellijk daarvan aantekening te maken op de pakbon en schriftelijk bij een Leverancier te reclameren uiterlijk bij keuring of beproeving, dan wel, indien zo een keuring of beproeving niet is overeengekomen, binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt.
27.2 Op straffe van verlies van elke aanspraak, dienen reclames terzake van overige tekortkomingen schriftelijk binnen 14 dagen na het blijken daarvan bij de betreffende Leverancier te worden ingediend.
27.3 Terzake van tekortkomingen ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, zal de betreffende Leverancier hetzij kosteloos herleveren (eventueel na ontvangst van de gebrekkige zaak door de betreffende Leverancier), hetzij het betreffende Product kosteloos herstellen, hetzij de Afnemer naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van het desbetreffende Product crediteren, een en ander naar keuze van de betreffende Leverancier.
27.4 Zonder schriftelijke toestemming van een Leverancier is de Afnemer niet gerechtigd om afgeleverde Producten retour te zenden. Indien de Afnemer niettegenstaande het bepaalde in de vorige zin van dit artikel Producten zonder schriftelijke toestemming van een Leverancier retour zendt en een Leverancier deze desondanks in ontvangst neemt, wordt de retourzending door de betreffende Leverancier voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen en ter beschikking van de Afnemer gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclames kan worden afgeleid.
27.5 Iedere aanspraak terzake tekortkomingen vervalt indien:
(i) de geleverde Producten onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
(ii) de geleverde Producten door de Afnemer of door hem ingeschakelde derden zijn bewerkt of verwerkt;
(iii) die tekortkomingen meer dan twee maanden na de datum van levering ontdekt worden;
(iv) de geleverde Producten zijn aangetast als gevolg van buitenaf komende oorzaken zoals (regen)water, verhitting, brand, etc.

28. Producteigenschappen

28.1 De door een Leverancier te leveren Producten zijn veelal eerder verwerkt, bewerkt en/of gebruikt als bouwmaterialen en daardoor niet geschikt voor gebruik in constructie van gebouwen en overige bouwwerken. Houthandel Tavernier en een Leverancier zijn, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier, nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met gebruik van de door een Leverancier te leveren Producten in strijd met het bepaalde in dit artikel 28.
28.2 Door een Leverancier te leveren Producten zijn natuurproducten en daarin kunnen scheurvorming en/of noesten of vergelijkbare gebreken of oneffenhedenaanwezig zijn. Natuurproducten zijn bovendien gevoelig voor vocht en warmte en kunnen daardoor gaan ‘werken’. Dergelijke eigenschappen hebben niet te gelden als tekortkoming terzake waarvan kan worden gereclameerd.
28.3 In de door een Leverancier te leveren Producten kunnen zich nog spijkers of vergelijkbare metalen voorwerpen bevinden en het is mogelijk dat de Producten verontreinigd zijn met bijvoorbeeld verf- en teerrestanten en/of vergelijkbare producten. Dergelijke restanten of verontreiniging heeft niet te gelden als tekortkoming terzake waarvan kan worden gereclameerd.
28.4 Hoewel een Leverancier de nodige zorg en aandacht besteedt aan de selectie en het drogen van de door haar te leveren houtproducten, kunnen deze houtwormen (waaronder begrepen doch niet uitsluitend boktorren), insecten, schimmels, zwammen en ander ongedierte of andere organismen bevatten. Houthandel Tavernier adviseert daarom deze Producten daartegen preventief te behandelen. Houthandel Tavernier en een Leverancier zijn, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier, nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verband houdend met (i) aanwezigheid van in dit artikel genoemd(e) ongedierte of organismen in door haar geleverde Producten en/of (ii) het feit dat door haar geleverde Producten blijken te zijn aangetast door in dit artikel genoemd(e) ongedierte of organismen.
28.5 Houthandel Tavernier en een Leverancier staan niet in voor kleur-, kwaliteit-, maat- en gewichtsafwijkingen van of in de door een Leverancier te leveren Producten. Deze afwijkingen hebben niet te gelden als tekortkoming terzake waarvan kan worden gereclameerd.

29. Beperking aansprakelijkheid

29.1 De aansprakelijkheid van een Leverancier in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde Producten is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 27.3 van deze Voorwaarden genoemde verplichtingen.
29.2 Zowel Houthandel Tavernier als een Leverancier is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of bewuste roekeloosheid van Houthandel Tavernier respectievelijk een Leverancier of zijn werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Houthandel Tavernier of een Leverancier zelf is aansprakelijkheid van Houthandel Tavernier respectievelijk een Leverancier voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.
29.3 In alle gevallen waarin Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van het geleverde Product waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Houthandel Tavernier of een Leverancier, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd, docht in ieder geval nooit hoger dan het maximum bedrag van EUR 20.000,- (zegge: twintig duizend euro).
29.4 Iedere vordering jegens Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier, behalve die welke door Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier schriftelijk en ondubbelzinnig is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.
29.5 Houthandel Tavernier en de werknemers van een Leverancier of door een Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.
29.6 De Afnemer vrijwaart Houthandel Tavernier, een Leverancier, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door een Leverancier van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Afnemer toekomen jegens een Leverancier .
29.7 Houthandel Tavernier is, behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of bewuste roekeloosheid van Houthandel Tavernier of eigen werknemers is toegebracht, nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten tussen de Afnemer en een Leverancier die Houthandel Tavernier door middel van bemiddeling (mede) tot stand heeft doen komen. Indien en voorzover deze uitsluiting niet rechtsgeldig zou zijn dan is in alle gevallen waarin Houthandel Tavernier gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding deze nooit hoger dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van het geleverde Product waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Houthandel Tavernier, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd, docht in ieder geval nooit hoger dan het maximum bedrag van EUR 20.000,- (zegge: twintig duizend euro).

30. Overmacht

30.1 Houthandel Tavernier en een Leverancier zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, terroristische dreiging, burgeroorlog, oproer, mobilisatie, molest, brand, waterschade, overstroming, vorst, excessief ziekteverzuim van personeel, vertraging in de aanvoer, bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en aansluiting, opslag- en transportstoringen, tekorten aan grondstoffen of energie, in- en uitvoerbelemmeringen of –verboden, overheidsmaatregelen, vertraagde verstrekking aan een Leverancier van bij derden bestelde onderdelen of Producten anders dan door aan een Leverancier toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.
30.2 Ingeval van overmacht aan de zijde van Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 90 dagen zijn zowel Houthandel Tavernier, een Leverancier als Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte, zonder aanspraak op schadevergoeding, te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 32 van deze Voorwaarden.

31. Betaling en zekerheid

31.1 De Afnemer is de koopprijs van het via het Platform bij de Leverancier aangekochte Product verschuldigd aan Houthandel Tavernier en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan een Leverancier. Betaling door de Afnemer kan uitsluitend plaatsvinden aan Houthandel Tavernier.
31.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Houthandel Tavernier heeft echter te allen tijde het recht het gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
31.2 De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Aanspraken wegens tekortkomingen schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.
31.3 Indien de Afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim.
14.5 De Leveranciers hebben onherroepelijk het recht aan Houthandel Tavernier verleend om in naam van de Leveranciers en met uitsluiting van de Leveranciers de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Afnemer en een Leverancier.

32. Ontbinding

32.1 Indien de Afnemer een of meer verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Houthandel Tavernier dan wel een Leverancier het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op schadevergoeding.
32.2 Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel 32.1 van deze Voorwaarden voordat de overeengekomen Producten zijn geleverd, heeft Houthandel Tavernier recht op de volle overeengekomen prijs voor die Producten onverminderd de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

33. Weens Koopverdrag

33.1 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op overeenkomsten tussen een Leverancier en de Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

34. Geschillen en toepasselijk recht

34.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank, tenzij Houthandel Tavernier aan een andere bevoegde rechter de voorkeur geeft.
34.2 De overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.